360Malls

3200 Ks  

အရီးတောင်း(ကိုးရောင်ခြယ်ပဲကြော်စုံ)

2000 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် (ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

3500 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် (ဘူးကြီး)

၁ (ဘူး)

3000 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် 25 ကျပ်သား

1300 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် 10 ကျပ်သား

2400 Ks  

အရီးတောင်း အစာစုံ နှစ်ပြန်ကြော်(20 ကျပ်သား)

1200 Ks  

အရီးတောင်း အစာစုံ နှစ်ပြန်ကြော်(10 ကျပ်သား)

10 (ဂရမ်)

2300 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက်အကြော်စုံ ဂျပ်ဘူး (အဖြူရောင်)

၁ (ဘူး)

1500 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက်အကြော်စုံ ဂျပ်ဘူး (အပြာရောင်)

၁ (ဘူး)

1800 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက်အကြော်စုံ ဂျပ်ဘူး (အစိမ်းရောင်) 300g

300 (ဂရမ်)

4000 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက် အကြော်စုံ (ရှစ်ထောင်းဝိုင်း)

၁ (ဘူး)

2000 Ks  

အရီးတောင်း ရှူးရှဲလက်ဖက်(ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

1300 Ks  

အရီးတောင်း ရှူးရှဲနှပ်လက်ဖက် (10 ကျပ်သား)

160 (ဂရမ်)

2300 Ks  

အရီးတောင်း ပဲရေပွကြော် 50 ကျပ်သား

၁ (ဘူး)

4500 Ks  

အရီးတောင်း ပဲရေပွကြော် 1 ပိဿာ

1600 (ဂရမ်)

2000 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

3500 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (ဘူးကြီး)

၁ (ဘူး)

3000 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (25 ကျပ်သား)

25 (ဘူး)

1300 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (10 ကျပ်သား)

10 (ဂရမ်)

4000 Ks  

အရီး‌တောင်း ကြက်သွန်နီကြော် (ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

5500 Ks  

အရီး‌တောင်း ကြက်သွန်နီကြော် (ဘူးကြီး)

၁ (ဘူး)

400 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ်အစပ် 30g

30 (ဂရမ်)

400 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် 30g

30 (ဂရမ်)

1000 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ်အစပ် 80g

80 (ဂရမ်)

1000 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် 80g

80 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ဦးကာကအကြော်စုံ 160 ဂရမ်

160 (ဂရမ်)

500 Ks  

ဦးကာကအကြော်စုံ ၅၀ ဂရမ်

50 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အထောင်းချဉ်စပ်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အညွန့်ရိုးရိုး )

350 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အညွန့်ချဉ်စပ် )

350 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (အညွှန့်ချဉ်စပ်လက်ဖက်နှင့် နှစ်ပြန်ကြော်)

150 (ဂရမ်)

1000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (နှစ်ပြန်ကြော်) (160g)

160 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (ဇောင်လျှားသီးလက်ဖက်ညွန့်ချဉ်စပ်)

350 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ ဂျင်းလက်ဖက်

350 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS