360Malls

အသားအမျိုးမျိုး

အမဲသားအမျိုးမျိုး

ဝက်သားအမျိုးမျိုး

ဆိတ်သား

ကြက်သား

ဘဲသား


ကြက်သား

15000 Ks  

ကြက်မဲ (အကောင်လိုက်) (၈၀ ကျပ်သားခန့်)

1280 (ဂရမ်)

13000 Ks  

ဒေသကြက်ကောင်လုံး (၈၀ ကျပ်သားခန့် )

1280 (ဂရမ်)

7000 Ks  

ကြက်သား CP (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၁ပိဿာခန့်)

1600 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ကြက်ရင်ဖုံ (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ကြက်ပေါင်ခြမ်း ၂ ခု (၃၅ ကျပ်သားခန့်)

560 (ဂရမ်)

7000 Ks  

CP ကြက်သား (အကောင်လိုက်) (၁ ပိဿာ ၃၀ကျပ်သားခန့်)

2080 (ဂရမ်)

1700 Ks  

ကြက်ဖင်ဆီဖူး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

6500 Ks  

ကြက်သား(ဗမာ) (အကောင်လိုက်) (၆၀ ကျပ်သားခန့်)

1000 (ဂရမ်)

1300 Ks  

ကြက်အရိုး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ပေါင်ခွာ (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်အသဲမြစ် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ကြက်ခြေထောက်၊ကြက်ခေါင်း (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ကြက်သား (ဗမာ)- ခုတ်ထစ်ပြီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ကြက်တောင်ပံ (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ကြက်ရင်ဖုံခြမ်း (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

2500 Ks  

ကြက်ပေါင်လုံး သုံးလုံး (၃၀ကျပ်သားခန့်)

480 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS