အဆင်သင့် စားစရာများ

အသင့်ပြင်ပြီး အနှစ်ထုပ်များ

ခေါက်ဆွဲများ

ခေါက်ဆွဲခြောက်များ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ

အိုးဝင် ငါးဖယ်


အိုးဝင် ငါးဖယ်

3500 Ks  / 3325 Ks

အိုးဝင် ရဲယိုရွက်ဖက်ထုပ်ကြော်(အစပ်)( 15ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks  / 5700 Ks

အိုးဝင် အသင့်ကင်ဆော့ပါငါးကင်(၅၀ ကျပ်သားဝန်းကျင်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

7000 Ks  / 6650 Ks

အိုးဝင် ငါးကြော်ဆော့လောင်း(၅၀ ကျပ်သားဝန်းကျင်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

5500 Ks  / 5225 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ပေါက်‌ပေါက်(၂၀ ကျပ်သား)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3000 Ks  / 2850 Ks

အိုးဝင် နွားနို့ကြော်(10 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3000 Ks  / 2850 Ks

အိုးဝင် ရှူးရှဲငါးဖယ်ကြော်(10 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

4000 Ks  / 3800 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ဝက်သားလုံး(15 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3000 Ks  / 2850 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ပုဇွန်စဉ်းကော(10 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

11000 Ks  / 10450 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်အစိမ်း(၆၀ ကျပ်သား)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3000 Ks  / 2850 Ks

အိုးဝင် ရဲယိုရွက်ဖက်ထုပ်ကြော်(ရိုးရိုး)( 15ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2500 Ks  / 2375 Ks

အိုးဝင် ရဲယိုရွက်ငါးဖယ်ထုပ်(အစပ်)( 10ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2500 Ks  / 2375 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်အုန်းနို့ပေါင်း(5 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3000 Ks  / 2850 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ကြက်သားလုံး(10 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

4500 Ks  / 4275 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ကြော်(45 ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

4000 Ks  / 3800 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်အစိမ်း(၂၀ ကျပ်သား)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2000 Ks  / 1900 Ks

အိုးဝင် ငါးဖယ်ချည်(၁၀ ကျပ်သား)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2000 Ks  / 1900 Ks

အိုးဝင် ရဲယိုရွက်ငါးဖယ်ထုပ်(ရိုးရိုး)( 10ခု)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS